Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatst geüpdatet op 27 januari 2021
De website:
RISE&SINE - www.riseandshinewebshop.be
(hierna het "Platform")
is een initiatief van:
RISE&SHINE
Mallekotstraat 3
2500 LIER
BELGIË
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 0762.467.213
E-mail: riseandshine.webshop@gmail.com
Telefoon: +32 (0) 497 86 29 03

(hierna "wij" of "RISE&SHINE" of de "Verkoper")

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik
van het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze
Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de
daarin vermelde rechten en plichten.
Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan
van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen
kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij
betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de
Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.
Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen
tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe
ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op
het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

2. Platform
a. Toegankelijkheid en navigatie
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking,
veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen
absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden
beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet
aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen,
onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.
Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de
werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.
b. Inhoud
RISE&SHINE bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg
voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo
volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie
erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform
en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder
daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.
RISE&SHINE kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van
de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie
niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan
RISE&SHINE niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of
onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform
verstrekte informatie.
Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van
derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel
mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen
nemen.
Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker.
RISE&SHINE is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het
gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het
computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid
van de Gebruiker zijn.
c. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker
De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten) na
te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere
aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud
die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft
verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.
Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de
inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de
inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn
worden gewijzigd of verwijderd.
Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve
basis aan RISE&SHINE het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen,
te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, te
distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over
de hele wereld.

3. Links naar andere websites
Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links
impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen RISE&SHINE en de
externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van
deze externe websites.
RISE&SHINE heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.
Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de
hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat
hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere
schade.

4. Intellectuele eigendom
De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's,
geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is
samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van RISE&SHINE
of RISE&SHINE heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd
door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de
inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van RISE&SHINE, is
strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het
Platform zijn aangeduid.
De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en
weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-
exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke
en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen,
is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk
te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te
communiceren aan het publiek.
Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud
of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens
Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de
bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven
om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.
De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het
Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en
verwerkt door RISE&SHINE.
RISE&SHINE verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit
gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de 'Algemene
Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met
het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen
wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement waar RISE&SHINE haar maatschappelijke zetel heeft.

7. Overige bepalingen
RISE&SHINE behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten
op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te
wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.
In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de
Gebruiker, behoudt RISE&SHINE zich het recht voor om passende sancties en
compensatiemaatregelen te nemen. RISE&SHINE behoudt zich het recht voor om de
Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te
weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder
voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van
RISE&SHINE niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van
schadevergoeding.
De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze
Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en
toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om
de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en
verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door
een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna
"Klant" wordt genoemd).
De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De
Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn
bestelling niet zal worden gevalideerd.
Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in
uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen
schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het
wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en
laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene
Verkoopvoorwaarden onverlet.
RISE&SHINE behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van
tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden
gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Online winkel
Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de
aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden
producten of diensten (bv. via foto's) hebben geen contractuele waarde.
De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid
beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie
kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.
De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun
beschikbaarheid.
De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

3. Prijs
De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze
online te publiceren.
Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van
de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die
datum.
De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele
leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie
van de bestelling door de Klant.
Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van
toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de
bestelling.

4. Online bestellen
De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp
van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier
aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.
Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden
aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.
De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing,
een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan
plaatsvinden via dit e-mailadres.
Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in
geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant
totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling
De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van
de bestelling is ontvangen.
a. Betaling
De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de
bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats
van een handtekening.
De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze
betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs
vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de
bestelling verschuldigde bedragen.
De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te
controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een
betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.
In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door
geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich
het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.
De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van
een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of
bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.
b. Bevestiging
Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de
aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling
wordt geleverd.
De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt
verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst
(zie onderstaande contactgegevens).
In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant
zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te
vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij
de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs
De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen
worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de
computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden
worden bewaard.
De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame
drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering
De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.
De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het
online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste
informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de
volgende termijnen:
standaard levering 1-2 dagen
De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen
schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de
leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen,
kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden
terugbetaald.
a. Controle van de bestelling
Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat
van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.
In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn,
moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren
op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.
De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem
gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.
Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de
gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en
ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
b. Fout in de levering
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie
op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de
leveringsdatum op de hoogte brengen.
Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden
genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
c. Retourzendingen en omruilingen
Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele
verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende
modaliteiten:
Retourzending van het product per post binnen 10 dagen na datum van levering
van de bestelling naar het volgende adres: RISE&SHINE, Mallekotstraat 3, 2500
Lier
Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven
gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in
aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid
jegens de Klant.
Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking
aan de Verkoper worden teruggestuurd.
De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

8. Garanties
De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract
in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende
wetgeving.
a. Garantie van overeenstemming
Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product
om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande,
als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar.
Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk
twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper.
b. Commerciële garantie
De Verkoper biedt de Klant een commerciële garantie die de volgende elementen
omvat:
Bij schade aan het artikel, kan de klant contact opnemen met RISE&SHINE via
het online contactformulier. RISE&SHINE zal dit samen bekijken met de klant en
een eventuele ruiling van het artikel aanbieden indien mogelijk. De retourzending
van dit artikel neemt RISE&SHINE op haar rekening.
Deze commerciële garantie heeft betrekking op het volgende grondgebied:
België - Nederland
Deze garantie dekt geen defecten die veroorzaakt worden door abnormaal of
oneigenlijk gebruik van de producten of die het gevolg zijn van een oorzaak die geen
verband houdt met de intrinsieke kwaliteiten van de producten.
Deze commerciële garantie sluit de toepassing van wettelijke garanties niet uit.

9. Herroepingsrecht
Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het
geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst
ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen
of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.
a. Terugzending en terugbetaling
Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om
de goederen terug te sturen of te retourneren.
De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra
kosten. De kosten van terugzending blijven echter voor rekening van de Klant.
De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de
producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het
bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.
De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de
leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de
verzending van het bewijs van verzending van de goederen.
b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de
toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en
ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee
in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij
of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.
c. Template formulier herroeping
Ter attentie van:
RISE&SHINE
Mallekotstraat 3
2500 LIER
BELGIË
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0762.467.213
E-mail: riseandshine.webshop@gmail.com
Telefoon: +32 (0) 497 86 29 03
Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de
overeenkomst betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder
vermeld:
________________________________
________________________________
________________________________
Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________
Naam (namen) van de consument(en): __________
Adres(sen) van de consument(en): __________
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld):
____________________
Datum: __________
* Doorhalen wat niet van toepassing is

10. Gegevensbescherming
De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden
het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur,
bewaren.
De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in
overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

11. Overmacht
Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door
een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.
In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling
geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal
de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk
van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende
brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen
niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van de bepalingen
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of
nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze
Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de
toepassing van de andere bepalingen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te
vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil
worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de
maatschappelijke zetel van de Verkoper.